Jump to content
Sign in to follow this  
MarYOUsz

Skrypt bhp świadomego pracodawcy

Recommended Posts

A pochwalę się :)

 

W ramach nabycia nowych uprawnień i założenia w tym mies. rodzinnej firmy SEKUR chciałem się z Wami podzielić moim artykułem dot. podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bhp - niektórzy z Was zatrudniają pracowników, może akurat się Wam przyda :)

 

Jednoosobowa działalność

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli w przedsiębiorstwach, w których nie ma zatrudnianych pracowników właściciel nie podlega obowiązkom związanym z wymogami przechodzenia szkoleń BHP czy oceniania ryzyka zawodowego.

 

Mała firma

Sytuacja się zmienia, gdy w firmie zostaje zatrudniony pracownik, z którym jest nawiązany stosunek pracy w postaci umowy o pracę. Wówczas na właściciela firmy nakładane są pewne obowiązki, ponieważ staje się on pracodawcą. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy1) (Dz.U. rok 1998 nr 21 poz. 94)

 

Pracodawca rozpoczynający działalność, jest zobligowany do zawiadomienia na piśmie

- właściwego okręgowego inspektora pracy

- właściwego państwowego inspektora sanitarnego

o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Termin takiego zawiadomienia to 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

 

Zadania BHP mogą być realizowane:

- przez samego właściciela firmy

- mogą być zlecone specjaliście spoza firmy

- lub dodane jako zakres dodatkowych obowiązków jednemu z pracowników.

 

Zgodnie z przepisami, pracodawca może samodzielnie prowadzić zadania i dokumentację BHP pod warunkiem, że:

- posiada ukończone odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

- zatrudnia do 10 pracowników

- zatrudnia do 20 pracowników, przy czym firma jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W przeciwnym wypadku, doradztwo w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zostać powierzone osobom wyspecjalizowanym w tym zakresie.

 

Podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp:

- przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp

- organizowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby było na nich zapewnione bezpieczeństwo realizowanych zadań przez pracownika

- zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpiecznej i higienicznej pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie a w razie wystąpienia uchybień od zasad – ma obowiązek wydawać polecenia ich usunięcia i kontrolę wykonania poleceń.

- eliminowanie wszelkich zagrożeń oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym

- zapewnienie pracownikom w razie potrzeby środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

- ocenianie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego (niezależnie od stanowiska pracy)

 

W zakresie pierwszej pomocy przed-medycznej i ochrony przeciwpożarowej

- wyznaczenie i przeszkolenie pracownika, do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- wyznaczanie i przeszkolenie pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Takimi osobami może być oczywiście pracodawca, jeśli posiada wiedzę oraz umiejętności

w tych zakresach. Potwierdzeniem posiadania wiedzy jest certyfikat lub zaświadczenie

o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, a w przypadku pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową – szkolenia w tym zakresie.

- wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy

- umieszczenie instrukcji udzielenia pierwszej pomocy

 

Szkolenia BHP

Podstawa prawna - zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto, szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z tego zakresu określone zostały w przepisach rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rodzaje szkoleń bhp i okresy ważności

- Szkolenie wstępne, które jest organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika. Szkolenie to składa się z przedstawienia ogólnych zasad BHP oraz z instruktażu stanowiskowego, który jest dokonywany przez przełożonego lub pracodawcę.

- Szkolenia okresowego.

 

Szkolenie okresowe odbywają:

- osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności

- kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

- pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

- pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

 

2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pracownicy biurowi co 6 lat.

 

Nieprawidłowości kontrolowane przez PIP :

1. Brak szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego i stanowiskowego),

2. Brak dokumentacji szkoleniowej lub nieprawidłowości w jej prowadzeniu,

3. Nieterminowe wykonanie szkoleń okresowych,

4. Brak dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,

5. Brak dokumentacji postępowań powypadkowych,

 

Inspekcja PIP może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego w wysokości do 2 tys zł.

 

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Działania podejmowane w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy:

- powołanie zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku

- spisanie protokół powypadkowego

- polecenia powypadkowe

karta statystyczna wypadku, rejestr wypadków

 

 

UWAGA: osoba zatrudniana za zasadach umowy-zlecenia również powinna być przeszkolona w zakresie bhp, jednak wg większości interpretacji robi to we własnym zakresie. Udzielenie istruktażu stanowiskowego leży oczywiście po stronie pracodawcy.

 

Pozdrawiam

 

Mariusz Bojarczuk

SEKUR

szkolenia BHP Strzegom

szkolenia BHP Jawor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prawda, ale liczę na szybki rozwój browarów rzemieślniczych i poprawę dostępności dobrych piw w Polsce :)

Edited by MarYOUsz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.