Jump to content

Zrób to sam - różne słody specjalne


coder
 Share

Recommended Posts

Tłumaczenie z Googla. Ja z moim zerowym angielskim pomagam sobie w ten sposób :P

 

DLACZEGO?

 

 

 

Up in the wilds of Nth Queensland tropical fruits just abound, but not a malt house within cooee. In the early days of brewing you were lucky to get even Schnooner malt. And when you did, it was about as fresh as a maggot- riddled roo. We wilds of Queensland n-ty tylko w obfitości owoców tropikalnych, ale nie słodownia w ciągu cooee. W pierwszych dniach warzenia you were lucky się nawet Schnooner słodu. A kiedy nie było o jak świeże jako robak-riddled Maleństwo. This is where I first started my experimentation. A quick roast of these grains in the oven brought the stalest grains at least some respectability. I gdzie jest to mój pierwszy rozpoczął eksperymenty. Szybkim pieczeń z tych ziaren w piecu przyniósł stalest ziarna co najmniej kilka poważanie.

 

Over the years things improved and crystal malt started turning up, as well as fresh Schnooner malt. Z biegiem lat, co poprawiło i krystalicznie słodu rozpoczął toczenia, jak również świeże Schnooner słodu. All well and good, but our crystal was (and still is to this day) unknown in spec and colour. Nowadays you can get a fairly good range, though its near impossible to get speciality grains like Special B, smoked malt or brown malt, and the supply of the rest is at best inconsistent. Wszystkie dobre i potrzebne, ale nasz kryształ był (i nadal jest do dziś) nieznany w spec i koloru. Obecnie można dostać dość dobre zakres, choć jej pobliżu możliwe uzyskanie specjalności, takich jak specjalne ziarna B, wędzonego słodu słodu lub brązowym, i dostaw reszta jest w najlepszym niespójne.

 

So for me, home roasting was borne out of necessity. Więc dla mnie, w domu był pieczenia ponoszone obecnie koniecznością. But it also has one benefit that many craftbrewers really overlook. Its like buying freshly baked bread and day old bread, you CAN taste the difference. Ale również ma jedną korzyść, że wiele craftbrewers naprawdę przeoczyć. Skup Jej jak świeżo upieczony chleb i dzień starego chleba, możesz smaku różnica. So whether you have difficulties accessing roasted malts or you just want to try and add that special touch to your beers, you may find that you really want to have a crack at home roasting some malt. Więc, czy masz trudności z dostępem do palonych słodów lub po prostu chcesz spróbować dodać, że specjalne i dotknij do swojego piwa, może się okazać, że naprawdę chcesz mieć w domu crack pieczenia niektórych słodu.

 

WHAT EQUIPMENT DO YOU NEED? Jakiego sprzętu potrzebujesz?

 

 

Just an oven, oven thermometer, and cooking trays. Now you could buy a mercury glass thermometer that goes up to 300 °C, but there is a far cheaper option. Tylko piec, piec termometr, gotowania i zasobników. Teraz można kupić szklanych termometrów rtęciowych, że pójdzie do 300 ° C, ale jest znacznie tańszy. Go into one of those cooking shops and look for a flat metal oven thermometer. They may not be very precise, but they are good enough for the job in hand, and are reasonably cheap. Przejdź do jednego z tych sklepów gotowania i szukać piekarnik metalowe płaskie termometr. Nie mogą one być bardzo dokładne, ale są one wystarczająco dobre do pracy w parze, są rozsądne i tanie. You can handle them hot, drop them, throw them in anger, ideal. Można sobie z nimi radzić na gorąco, Kropla nich, rzucać w nich gniew, idealny.

 

You also need a tray for the grain. Anything that can hold a layer about an inch thick will be ideal. Line it with aluminium foil if it is a bit grubby. Istnieje również potrzeba zasobnika na ziarno. Anything, które mogą posiadać warstwę o grubości cala będzie idealną. Wiersz go folią aluminiową, jeśli jest trochę brudny.

 

"Why the thermometer?" "Dlaczego termometr?" you ask. Ci zadać. "I have a you-beaut oven where I can dial in the temperature, the local radio station and even pick up the police band". Well those dials are seldom accurate and the sensor is actually on the wall of the oven, not on the grain. You need to take the temperature at the grain surface. That's where these metal ones are great too. "Mam ci coś ślicznego-piecu, w którym mogę wyjściem na temperaturę, lokalnej stacji radiowej, a nawet wybrać się na policji pasmowy". Cóż ci wybierze rzadko są dokładne i czujnika jest rzeczywiście na ścianie pieca, a nie na ziarna. Musisz wziąć temperatura na powierzchni ziarna. To gdzie te metalowe są zbyt wielkie. You can sit them on top of your grain, and look through the window of your oven at the temperature of the grain. Można usiąść na ich górnej części Twoim ziarna, i patrzeć przez okno swojego piecu w temperaturze ziarna.

 

Get to know your oven, you need to know what it actually does. Poznaj swoje piec, musisz wiedzieć, co faktycznie robi. Set your tray roughly in the middle and set the dial at 100c. See what temp it flattens out at, do it again at at say 150c and so on. See what temp variations occur. And see how different tray levels affect the temperature. Ustaw zasobnika przybliżeniu w środku i ustawić połączenie w 100c. Temp. Zobacz, co on obecnie na flattens, zrób to jeszcze raz powiedzieć, co na 150c i tak dalej. Zobacz, co temp. wystąpić różnice. I zobaczyć jak różne poziomy zasobnika wpływa na temperaturę.

 

So what are you after. Two things. Więc po co ty. Dwie rzeczy. 1. . 1. You need to know what to actually dial in on the dial on the oven for a given temp. Musisz wiedzieć, co w rzeczywistości wyjściem na tarczy na piecu dla podana temp. 2. . 2. You need minimum variations in temp. A lot of ovens have so called 'hot spots' these are to be avoided. Normally set your tray(s) near the middle of the oven. Musisz minimalne różnice w temp. Wiele pieców mają tak zwane "gorące" są tymi, których należy unikać. Normalnie ustawić zasobnika (-ych) w pobliżu środku pieca.

 

 

 

Ordinary thermometers can work as well, but they must be able to handle the high temperatures. Zwykłe termometry mogą pracować, ale muszą one być w stanie obsłużyć w wysokich temperaturach. I have a mercury based one that goes to 350C. Mam rtęci, która trafia do 350c. There major disadvantage is that they are not easy to read and are very hot out of the oven. Nie główną wadą jest to, że nie są one łatwe do odczytania i są obecnie bardzo gorący piec. A certain receipe for breakage. Pewien receipe do zerwania.

 

THE PROCESS Proces

 

 

Now what happens in a malting house is really quite a simple operation. Basically once the barley has germinated one of two things will happen: Teraz to, co dzieje się w domu słodu jest naprawdę dość prostą czynność. Zasadniczo raz jęczmienia kiełkujących ma jedną z dwóch rzeczy będą się:

 

1. . 1. The barley is dried and then roasted. The longer you roast it, and the hotter the temperature, well the darker the grain. These are your basic malts. Jęczmień suszy, a następnie palone. Im dłużej się go pieczonego, i gorętsze temperatury, również w ciemniejszych ziarna. Są one swoje podstawowe słodów. In order of darkness these are pilsener, pale, Vienna, Munich, amber, biscuit, brown, chocolate, dark (or similar names); or W celu ciemności są Pilsener, blady, Wiedeń, Monachium, bursztynu, herbatniki, brązowe, czekoladowe, ciemne (lub podobne nazwy), lub

 

2. . 2. The barley is left wet and roasted. Again the longer and hotter you do it, the darker you get. These are your caramel malts. Jęczmień pozostawione jest mokro i palone. Again dłuższej gorętsze i robimy to, w ciemniejszych Cię. To są Twoje karmelu słodów. Again in order of increasing darkness: carapils, caravienna, caraMunich, various crystals, special B. Ponownie w celu zwiększenia ciemności: carapils, caravienna, caraMunich, różne kryształy, specjalnych B.

 

There are a couple of other variations. Smoke the grain, and you get rauch malt, roast raw barley will add different flavours again. Istnieje kilka innych zmian. Smoke ziarna, a otrzymasz RAUCH słodu, zostanie pieczeń surowego jęczmienia dodać różne smaki ponownie. Roast it until its black and you have the roast barley for stout. And why stop at barley, what's wrong with wheat, or rye? Pieczone go do swojego czarnego i masz pieczone jęczmienia za tęgi. A dlaczego zatrzymują się na jęczmień, what's wrong with pszenicy lub żyta? The options are endless. Opcje są nieograniczone.

 

 

This photo shows that you can even roast grain in a microwave oven, if it has a element installed. To zdjęcie pokazuje, że można nawet pieczone ziarna w mikrofalówka, jeśli ma to element zainstalowany. Note the advantage of the simple metal oven thermometer. Zwróć uwagę na korzyści z metalowym piecu prosty termometr. Its is easy to read and you dont have to remove it. Jej jest łatwe do odczytania i dont have to go usunąć. This one is reading 130C as i roast up some crystal malt. To jest jak czytanie 130c i podprażać kryształ nieco słodu.

 

But lets look at the general malts. They all basically start from the one base malt, pilsner and carapils. Ale pozwala spojrzeć na walnym słodów. Zasadzie wszystkie one zacząć od jednej bazie słodu, Pilsner i carapils. Its what the maltster does afterwards that determines the final product. Jej co maltster potem nie określa, że produkt końcowy. So you can take a carapils and make a Belgian special B if you know how to work it. But you can also use a cara-Munich and make a special B. In fact, as long as you go "up the line", you can make any malt out of a lighter one. Tak więc można przyjąć carapils i belgijskiej specjalnych B, jeżeli wiesz, jak go do pracy. Ale można też użyć cara-Monachium i specjalny B. W rzeczywistości, tak długo jak Ty "aż do linii", to może dokonywać żadnych słodu z lżejszych jeden. So what malts do I have at home that I need. Więc co mam zrobić słodów w domu, że muszę. I can get pilsener malt, both imported and local. Mogę Pilsener słodu, zarówno importowanych i lokalnych. This isn't cheap, even if you buy it in bulk, and is specially favoured for those pale continental lagers. To nie jest tanie, nawet jeśli kupują go luzem, i jest specjalnie dla osób uprzywilejowanych blado kontynentalnego wsi. So I keep it for my use. I tak trzymać ją dla mojego użytku. Next is pale malt (usually Schooner). Dalej jest blady słodu (zwykle Szkuner). Now this is the mega-brewery malt that is mass produced. It's not as good as pilsener malt, I believe it's a bit dextrinous, but well modified, cheap and readily available. Teraz jest to mega-browar słodu, który jest produkowanych masowo. To nie jest tak dobry jak Pilsener słodu, I believe it's a bit dextrinous, ale również zmodyfikowane, tanie i łatwo dostępne. This is my malt of choice for ordinary roast malts. I have no trouble using it right up to chocolate. To jest mój wybór dla słodu zwykłego pieczeń słodów. Nie mam problemy z jego prawo do czekolady.

 

For caramel malts I use a dark carapils (or very light cara Vienna, take your pick). I go with a slightly dark carapils to ensure I have that caramel flavour there. From this I have no trouble making all my caramel malts, even Belgian Special B. Do karmelu słodów mogę użyć ciemnej carapils (lub bardzo lekkich cara Wiedeń, wybrać odpowiednią opcję). Pójdę z nieco ciemne carapils w celu zapewnienia, że muszę tam smak karmelu. Od tego nie mam kłopoty podejmowania wszystkich moich karmelu słodów, nawet belgijski Specjalne B.

 

So what are the methods we can use to roast our grain. Więc jakie są metody możemy wykorzystać do naszych pieczone ziarna. One method, that I don't favour is "short and sharp" This method you give a relative high amount of heat for a short period of time. This works fine, roasts the grain very quickly. Jedną z metod, że nie jest za "krótki i gwałtowny" Ta metoda dajesz relatywne duże ilości ciepła przez krótki okres czasu. Działa to poprawnie, grila ziarna bardzo szybko. But I hate it because it doesn't really copy what goes on in a malting house, it doesn't give an even result, its too easy to muck up, and you have to almost constantly stir it to avoid hot spots and burning. Ale ja go nienawidzę, ponieważ nie kopiować naprawdę, co się dzieje w domu słodu, nie daje jeszcze wyników, zbyt łatwe do jej zepsuć, i będziesz musiał ją niemal stale mieszać, aby uniknąć gorące i pieczenie. BUT, it does allow you in an emergency to get some roasted grain quickly. Ale nie pozwalają w nagłych wypadkach, aby uzyskać pewne prażone ziarna szybko. Now this is worth trying when you have nothing to do, but I'm not going to cover it. Teraz to jest warte, gdy próbujesz masz nic do zrobienia, ale nie będzie ona obejmować.

 

STEP BY STEP Krok po kroku

 

 

There's nothing hard about it really. All you do is dial in the desired temperature and let the oven heat up. In the mean time spread the grain about an inch thick in the tray. There's nothing about it naprawdę twardy. Wszystko, czego nie jest wyjściem w żądanej temperatury pieca i niech się rozgrzać. W międzyczasie rozłożyć ziarna o cala grubości w zasobniku. Don't overload. Nie należy przekraczać. Do multiple batches rather than make a thicker grain layer. Czy wielu partii, zamiast dokonać grubsze ziarna warstwy. Put the thermometer on top of the grain and put it in the oven. Umieścić termometr w górnej części ziarna i umieścić go w piecu. It will take about twenty minutes (depending on oven) to get the grain to temp. To zajmie około dwudziestu minut (w zależności od piekarnika), aby uzyskać ziarna do temp.. DON?T start the timer until all the grain is to temperature. NIE uruchomić minutnik, dopóki wszystkie ziarna jest temperatura. Give it a quick stir and start the timer. Give it wmieszać szybki i uruchomić minutnik.

 

All you have to do now is stir it every half hour until done. Wszystko co musisz zrobić teraz jest go mieszać co pół godziny aż do zrobienia. No rocket science so far. If you are using more than one tray, its also a good idea to rotate them as well. Nr rakiet nauki do tej pory. Jeśli korzystasz z więcej niż jedną płytkę, jej również dobry pomysł, aby obrócić je jako dobrze. So what are the grains, times and temps. This will take some experimenting depending on your oven, but to work it out all you do is get some commercial examples to compare it against (if you can). Więc jakie są ziarna, czas i czas. Tę trochę eksperymentować w zależności od piekarnika, ale do pracy to nie wszystko, co jest trochę handlowych przykłady porównać go przed (o ile można). You will be actually be surprised how close you can get. But what do you do if there are no examples. Well you follow roughly the temperatures the malting houses use. Będziesz zaskoczony, jak rzeczywiście być bliskie można dostać. Ale co zrobić, jeśli nie istnieją przykłady. Cóż ci się mniej więcej do temperatury domów używać słodu.

 

If you are singularly uninqusitive and want to copy what somebody else does, then I'll tell you the temperatures I use. Jeśli są pojedynczo uninqusitive i chcesz skopiować to, co ktoś robi, then I'll tell you temperatur mogę używać.

 

Picture of oven door closed. Zdjęcie pieca zamknięto drzwi. Although not clear in the photo, you can see the benefits of this type of thermometer. There is no need to open the oven door. Chociaż nie było jasne, na zdjęciu, widać korzyści z tego typu termometru. Nie ma potrzeby, aby otworzyć drzwi piekarnika. You can easily read the temperature thru the window. Możesz łatwo odczytać temperaturę poprzez okna.

 

 

Ordinary Malts - pale malt as base (eg Schnooner) Zwyczajnego słodów - blady słodu jako podstawa (np. Schnooner)

 

Dortmund

 

 

95c one hour 95c jedna godzina

 

Vienna Wiedeń

 

 

100c one hour 100c jedna godzina

 

Light Munich Lekkie Monachium

 

 

105c one to two hours 105C jedną do dwóch godzin

 

Dark Munich Dark Monachium

 

 

110c one to two hours 110c jedną do dwóch godzin

 

Amber malt Amber słodu

 

 

140c one hour 140c jedna godzina

 

Biscuit malt Biscuit słodu

 

 

150 to 170c up to an hour (depends on type of flavour desired) 150 do 170c do godziny (zależy od rodzaju smak pożądany)

 

Brown malt Brown słodu

 

 

180c up to half an hour 180C do pół godziny

 

Chocolate Czekolada

 

 

200c up to an hour 200C do godziny

 

 

 

For raw roasted barley I like 45 minutes at 190c, followed by 30 minutes at 230c., or until 10% of grains are very dark, and 10 % is light brown. You will notice that time become flexible as it gets warmer. That's because at the lower temp you may not see much changes going on, but its there. As it get warmer you will see the changes happen quite rapidly, and you can actually determine the colour of your malt. So if you recipe has a lot of dark adjuncts already, well you lighten your roasted malt. And of course if its light on in colour, well you can darken it as well. This is great for recipe formulation. Dla surowego palonej jęczmienia Lubię 45 minut z prędkością 190c, a następnie przez 30 minut w temperaturze 230c., Lub aż 10% ziarna są bardzo ciemne, a 10% jest jasnobrązowej. Zostaniesz ostrzeżony, że czas staje się elastyczne, jak robi się cieplej. Dzieje się tak, ponieważ na niższe temp. można zobaczyć wiele nie zmienia się dzieje, ale jej nie. Jak zdobyć cieplejsze zobaczysz zmienia się bardzo szybko, i rzeczywiście można określić kolor swojego słodu. Więc jeśli recepta ma wiele ciemnych adjuncts już, dobrze Ci rozjaśnić swój palonego słodu. I oczywiście, jeżeli w świetle jego kolor, również można ją także zaciemniać. To znakomita wiadomość dla formułowania receptury.

 

There is a trick to get those nice melanoidins in Vienna and Munich malts. I have found that if the grain is slightly wet about an hour before hand, that some of the sugars are dissolved on the surface. During the kilning it dries out again, but the wetting helps gives that extra colour, but more importantly better melanoid development. Istnieje sztuczka, aby uzyskać te miłe melanoidins w Wiedniu i Monachium słodów. Mam stwierdziła, że jeżeli ziarno jest mokre nieco około godziny przed strony, że niektóre cukry są rozpuszczane na powierzchni. Trakcie kilning schnie go ponownie, zwilżanie, ale pomaga, że daje dodatkowy kolor, ale co ważniejsze lepiej melanoid rozwoju. For rauch malt I also wet the grain a little more and I smoke it under a hot smoke. The smoke flavour absorbed is far more complex and intense (so I can use far less). Dla RAUCH Ja także mokrego słodu, ziarna niewiele więcej dymu i ona pod gorący dym. Dym wchłaniany smak jest o wiele bardziej skomplikowane i intensywne (tak mogę skorzystać znacznie mniej).

 

Now what do you do with the caramel malts? Teraz co zrobić z karmelu słodów? Well if you wet them slightly you maintain that caramel edge, so you can make your cara-Vienna, cara Munich and Belgian special B. Roast them without wetting them and you get a very nice crystal substitute. Więc jeśli masz trochę mokre ich utrzymują, że karmel krawędzi, dzięki czemu można dokonać cara-Wiedeń, Monachium cara i belgijskie Specjalne B. Pieczeń nich bez nich zwilżanie i uzyskanie bardzo ładny kryształ zastępczych.

 

 

 

Starting with a darker type carapils Uruchamianie z ciemnym typu carapils

All temps are at about 120c Wszystkie czasu są na około 120c

 

Cara-Vienna Cara-Wiedeń

 

 

Up to one hour Do jednej godziny

 

Cara-Munich Cara-Monachium

 

 

One to two hours Jednej do dwóch godzin

 

Light crystal Świetle kryształu

 

 

One to two hours dark Jednej do dwóch godzin ciemny

 

Crystal

 

 

Two to three hours Dwóch do trzech godzin

 

Special B Specjalne B

 

 

Two to three hours Dwóch do trzech godzin

 

 

 

Now a final tip. Teraz ostateczną wskazówka. I always roast my grains the night before I use them. Its this fresh bread syndrome. I zawsze moim pieczone ziarna nocy przed mogę ich używać. Jego zespół tego świeżego chleba. Fresher the better. Aktualniejsze, tym lepiej. I do make an exception with my "head hunting'' Rauch malt. I let it air for a few weeks to let some of the more volatile compounds get away. Makes a smoother malt. There is also a counter opinion out there that suggests you need to let all home roasted malt "rest" for a week or two to "mellow" out. Needless to say, I don't subscribe to this theory, but in fairness, you should realise that some people believe it and you should be free to make up your own mind. I to uczynić wyjątek z mojej "polowanie na głowę''Rauch słodu. I niech go powietrza na kilka tygodni do wynajęcia niektórych bardziej lotne związki uciec. Makes a płynność słodu. Istnieje również licznik opinii obecnie nie sugeruje, że masz Niech wszystkie potrzeby domu palonego słodu "odpoczynek" za tydzień lub dwa do "mellow" obecnie. Nie trzeba mówić, że nie przystąpią do tej teorii, ale w uczciwość, należy zdać sobie sprawę, że niektórzy ludzie wierzą i wszystko powinno być wolnego w celu uzupełnienia własnego umysłu.

 

http://www.piwo.org/forum/t583-Ma-ktos-pomysl-na-warke-.html W tym wątku powinno się znaleźć to opracowanie ;)

Edited by Jejski
Link to comment
Share on other sites

[...]

I gdzie jest to mój pierwszy rozpoczął eksperymenty. Szybkim pieczeń z tych ziaren w piecu przyniósł stalest ziarna co najmniej kilka poważanie.

[...]

Jakoś do mnie nie przemawia to tłumaczenie. :P

Chyba wole już po angielsku...

 

A żeby nie być off-topic, to się tak zastanawiam: odpowiedni kolor na pewno da się uzyskać prażąc w piekarniku określony czas, ale czy z tego wyjdzie Biscuit lub Special B to smiem wątpić. Chociaż... nie robiłem, to nie wiem.

Karmelizowałem kilka razy od podstaw pilzneński i jako niewielki dodatek był w porządku, ale nie jestem pewien czy nie wnosił trochę kwaskowatości. Może dlatego, że był przed prażeniem długo (dobę) namaczany i się trochę zakwasił?

Tu właściwie opisany jest inny proces - nie karmelizacja tylko raczej prażenie. Wychodzą z tego zupełnie inne rodzaje słodów.

A ciemne karmelowe radzą żeby robić z carapils. Hmm... w sumie rozwiązanie ciekawe...

Link to comment
Share on other sites

Z tego co pamietam Czes dawno dawno temu opisywal na browar.biz jak przeprowadzic karmelizacje slodu. Od tego mozna byloby dalej przejsc do prazenia. Ale moim zdaniem to tylko w sytuacji gdzie nie ma sie dostepu do danego slodu, albo chce sie juz posiadany slod zdziebko przyciemnic.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • 1 year later...
Jejski: dobrze, ze wkleiłeś ten post w całości, strona z linku już przepadła, a bardzo potrzebowałem tych danych

Ja też jakiś czas temu szukałem tych danych, a że ciężko się mi czytało z takiego pomieszanego polsko-angielskiego, więc znalazłem w archiwum:

http://web.archive.org/web/20080416063654/http://oz.craftbrewer.org/Library/Methods/Sanders/roasting.shtml

;)

Link to comment
Share on other sites

Witam.

Panowie, a jak uprażyć z pilzneńskiego (namaczanie, temperatura prażenia - ile czasu) na karmelowy? Będę wielce wdzięczny. Próbowałem uprażyć na karmel ale wyszło troszkę za moce, intensywne - na pograniczu z lekkim palonym. Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Witam.

Panowie, a jak uprażyć z pilzneńskiego (namaczanie, temperatura prażenia - ile czasu) na karmelowy?

Nie napisałeś jaki karmelowy chciałbyś uzyskać, ale jeśli chodzi o "uniwersalny przepis", to ja kiedyś zrobiłem w taki sposób:

- namaczenie 2 godziny - za długo nie można bo się może zakwasić.

- około 1 godziny - temp 65-80°C - rozsypany cienką warstwą na blasze w piekarniku - to tzw. "zacieranie w ziarnie".

Potem wyprażanie:

- około pół godziny w 120°C - gdzieś wyczytałem taką temp, ale miałem wrażenie że się nic nie przypiekło.

- około 20-40 minut w 180-200°C - tu trzeba dość często mieszać i przerwać gdy stwierdzisz że już kolor jest wystarczający.

 

Pamiętam że po około 20 minutach w 180°C był bardzo lekko przypieczony. Dopiero gdy przełączyłem na 200°C to mocniej "wzięło".

Edited by Stasiek
Link to comment
Share on other sites

Dzięki Stasiek.

Jaki bym chciał - zdaję sobie sprawę, że nie będzie to wszystko na "tip top" jak ze słodowni ale chciałbym popróbować. Ja raczej nazwałbym lekko, średnio karmelowy.

Ten który zrobiłem to na podstawie przepisu z forum browar.biz, ale namaczanie 10 h, prażenie 0,5 h w 65 stopni, 05 h 70 stopni 1h 150. Ale już po oddzieleniu słodu od wody wiedziałem, że jest za wilgotny. Twój przepis jest o niebo lepszy. Dzięki, jeszcze spróbuje na Twoim przepisie. Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

14.30) Odświeżam temat - właśnie prażę 800g pilzneńskiego. 2h moczenia, teraz siedzi w piecu w ok. 70°C.

Później planuję na godzinę w 95-100°C. Jeśli wierzyć rozpisce na górze - powinno wyjść coś między wiedeńskim a monachijskim. Tak czy owak - jako dodatek do IPA się nada (tzn mam nadzieję że się nada).

 

20.00) Finalny efekt wypadł...dziwnie. Cała procedura niestety mocno się przeciągnęła - okazało się że piekarnik okres swojej świetności ma już bezpowrotnie za sobą, a temperatura w piecu jest sporo niższa niż ta ustawiona na termostacie. w efekcie z ok. 65 do 95 stopni temperaturę podnosiłem wg termometru umieszczonego w piekarniku, co wydłużyło proces.

 

Słód rozgrzałem tylko do niecałych 100°C. Pierwotnie planowałem mocniej go przypiec, ale w tej temperaturze miał już zadowalający kolor i - co ważniejsze - bardzo przyjemny, herbatnikowy zapach. Po wyjęciu z pieca spróbowałem kilku ziaren - twarde i bardzo słodkie.

Niestety, śrutowanie nie poszło tak sprawnie - szło gorzej niż żytni.

 

Jak dodatek tak przygotowanego słodu wpłynął na brzeczkę napiszę jutro - po warzeniu.

 

 

[edit] Ciąg dalszy

Edited by Merv
Link to comment
Share on other sites

14.30) Odświeżam temat - właśnie prażę 800g pilzneńskiego. 2h moczenia, teraz siedzi w piecu w ok. 70°C.

Później planuję na godzinę w 95-100°C. Jeśli wierzyć rozpisce na górze - powinno wyjść coś między wiedeńskim a monachijskim. Tak czy owak - jako dodatek do IPA się nada (tzn mam nadzieję że się nada).

 

20.00) Finalny efekt wypadł...dziwnie. Cała procedura niestety mocno się przeciągnęła - okazało się że piekarnik okres swojej świetności ma już bezpowrotnie za sobą, a temperatura w piecu jest sporo niższa niż ta ustawiona na termostacie. w efekcie z ok. 65 do 95 stopni temperaturę podnosiłem wg termometru umieszczonego w piekarniku, co wydłużyło proces.

 

Słód rozgrzałem tylko do niecałych 100°C. Pierwotnie planowałem mocniej go przypiec, ale w tej temperaturze miał już zadowalający kolor i - co ważniejsze - bardzo przyjemny, herbatnikowy zapach. Po wyjęciu z pieca spróbowałem kilku ziaren - twarde i bardzo słodkie.

Niestety, śrutowanie nie poszło tak sprawnie - szło gorzej niż żytni.

 

Jak dodatek tak przygotowanego słodu wpłynął na brzeczkę napiszę jutro - po warzeniu.

 

 

[edit] Ciąg dalszy

Witam. Skoro nie wiadomo jak pracował piekarnik to w takim razie wyszedł karmelowy jasny - tak podejrzewam.

Skoro piekłeś od 65 czy 70 stopni to zatarłeś słód na sucho i dlatego pisze, że to jest karmelowy.

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Właśnie znów prażyłem słód. Kilka moich spostrzeżeń:

- namaczanie 70 minut nie jest wystarczające. Co prawda słód wchłonął bardzo dużo wody (waga wzrosła z 1010 do 1720g), ale ziarna były namoczone nierówno. Środki ziaren mogą być suche. Warto też przemieszać słód w czasie namaczania.

-zacieranie w ziarnie wymaga czasu powyżej godziny i częstego mieszania lub zroszenia wodą. Inaczej ziarna na wierzchu bardzo szybko wysychają. Następnym razem na czas zacierania w ziarnie wyłączę termoobieg w piekarniku.

- im wyższa temperatura, tym bardziej niezbędne staje się częste mieszanie.

- warto kontrolować temperaturę w piekarniku drugim, dokładnym termometrem

- mocno uprażony słód wnosi do gotowego piwa zapach podobny do tego, jak sam pachnie, ale teza ta wymaga dalszej weryfikacji.

Link to comment
Share on other sites

Ja namaczam całą noc albo i dłużej.

Zacieram w garnku z pokrywką, dzięki temu łatwiej utrzymać temperaturę i słód na powierzchni nie wysycha. Mieszam obowiązkowo.

Czas suszenia uzależniam od temperatury i też co chwila mieszam żeby w miarę równo się suszył. Piekarnik z termoobiegiem przyspiesza sprawę.

Bez zacierania w ziarnie na mokro otrzymasz słód palony nie karmelizowany.

Link to comment
Share on other sites

Ja namaczam całą noc albo i dłużej.

Długie namaczanie powoduje zakwaszenie słodu. Nie byłoby w tym nic złego, ale proces ten trudno kontrolować. Ryzykujesz nadmierne zakwaszenie brzeczki.

 

 

Bez zacierania w ziarnie na mokro otrzymasz słód palony nie karmelizowany.

Robiłem zacieranie w ziarnie w piekarniku tak że skrobia dobrze się scukrzyła. Kluczowe jest, jak sądzę, porządne namoczenie nie.słodu. Mówisz o zatarciu słodu w garnku - będę musiał spróbować.

Link to comment
Share on other sites

Mówisz o zatarciu słodu w garnku - będę musiał spróbować.

Może fajny pomysł. Godzinka we wodzie, odcedzenie i dolanie gorącej wody, przerwa np. 30min. w 63°C i już nieco krótsze suszenie bez zacierania w piekarniku. To tylko moje gdybania bo nie wiem czy ziarno przetrwa w całości cały proces, nie zrobi się glut w piekarniku i czy nie wypłucze się cukier w garze? Oczywiście trzeba przetestować.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.