Jump to content

Otwieramy browar! czynności w Urzędzie Celnym


e-prezes
 Share

Recommended Posts

Jest to jeden z urzędów i nie pierwszy, ale zarówno na browar.biz jak i tu nikt się nie kwapi do napisania poradnika, więc zacznę od tej części w której się bardziej orientuję.

Uruchomienie

Zaczynamy od zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego (zwane dalej zgłoszeniem), gdyż ten dokument jest nam potrzebny do zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Zgłoszenie składamy do Naczelnika UC właściwego dla siedziby browaru na formularzu AKC-R (obecnie można także w formie e-deklaracji). Wraz ze zgłoszeniem przedkładamy dokumenty potwierdzające nadanie NIP i Regon. Opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji wynosi 170 zł wpłacona na rachunek Urzędu Miasta, w którym znajduje się nasz UC lub w kasie UM.

Mając już powyższy ubiegamy się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (akt z odnośnika uznany za uchylony!) Wraz z wnioskiem do Naczelnika UC przedkładamy:

1. dokument potwierdzający, że jesteś podatnikiem podatku towarów i usług – VAT,
2. dokument potwierdzający, że posiadasz tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy (musi on zawierać adres i numer ewidencyjny działki, na której ma się on znajdować),
3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
4. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,
5. zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że nie zalegasz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zaświadczenie nie może być starsze niż 1 miesiąc),
6. zaświadczenie wydane przez właściwy dla siedziby twojej firmy lub twojego miejsca zamieszkania oddział ZUS, że nie zalegasz z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zaświadczenie nie może być starsze niż 3 miesiące),
7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
8. odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
9. koncesje lub zezwolenia wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym, chyba, że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
10. szczegółowy plan składu podatkowego z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, w przypadku wyrobów energetycznych i gazu musisz również wskazać pojemność magazynową,
11. projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego,
12. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

oraz

13. oświadczenie, że nie jest wobec firmy prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarciu układu (zał. nr 2 do karty);
14. oświadczenie, że w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy (zał. nr 3 do karty);
15. oświadczenie, że nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych ci zezwoleń przez naczelnika urzędu celnego w obrocie towarami akcyzowymi, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana tobie decyzja o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych (zał. nr 4 do karty).

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (podobnie jak za rejestrację na rachunek lub w kasie UM). W ciągu max. 30 dni od złożenia wniosku, a zwykle bez zbędnej zwłoki otrzymamy stosowne zezwolenie. Możemy zostać wezwani do uzupełnienia dokumentacji. Wyznaczony przez Naczelnika UC funkcjonariusz oceni na miejscu zgodność z dokumentacją i protokołem potwierdzi ocenę miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Składamy również zabezpieczenie akcyzowe (akt uznany za uchylony, ale załącznik wygląda tak samo) do 14 dni od wezwania na rachunek Izby Celnej właściwej dla umiejscowienia naszego browaru. Potwierdzenie odbieramy w UC. Można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wydaje się słuszne, iż o takie zwolnienie powinien się ubiegać podmiot, który będzie się rozliczał z przedpłat akcyzy! Opłata za zwolnienie z obowiązku złożenia akcyzowego kosztuje 82 zł, za wyrażenie zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego 30 zł.
W przypadku odmownej decyzji Naczelnika UC odwołujemy się do Dyrektora Izby Celnej.

Jeśli wszystko idzie po naszej myśli na 14 dni przed rozpoczęciem działalności browaru należy przesłać Naczelnikowi UC zgłoszenie rozpoczęcia czynności w 2 egz. na stosownym formularzu oraz dołączyć:

- szkic sytuacyjny
- opis pomieszczeń z wykazem urządzeń
- opis procesu
- instrukcje obiegu dokumentów
- wykaz pracowników z zadaniami
- kopie koncesji i pozwoleń
- zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (patrz wyżej)
- odpis z rejestru przedsiębiorców lub wpis do ewidencji działalności gosp.
- dowody legalizacji urządzeń i przyrządów pomiarowych z ważnością

Tutaj procedura na przykładzie UC Biała Podlaska

Nim jednak rozpoczniemy warzenie Naczelnik UC poprzez funkcjonariusza komórki dozoru sprawdzi skład podatkowy (szczególnie jeśli minął dłuższy czas od oceny miejsca pod skład podatkowy lub zaszły w nim zmiany). W szczególności:

- zabezpieczenia urzędowe (plomby i pieczęcie, pomieszczenia, księgi - o tym dalej), ujetych w spisie zabezpieczeń urzedowych (załącznik 25 Rozporządzenia, które co prawda uznano za uchylone, ale nie znalazłem go w nowych aktach prawnych -> Rozporządzenie dt. urzędowego sprawdzania i Rozporządzenie dt. zamknięć urzędowych);
- dokumentację produkcyjną i magazynową w postaci księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa -> formularz z załącznika 13.

 

Wydaje się uzasadnione iż, konieczne jest uzyskanie rejestracji dokumentów kontroli w zakresie produkcji... Wzór wniosku na przykładzie UC Gdańsk tutaj oraz Zatwierdzenie ksiąg, ewidencji oraz innej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością. Procedura na przykładzie UC Biała Podlaska.

Nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem czynności należy zgłosić do Naczelnika UC wykaz terminów warek. Każdorazowe zmiany tego wykazu w nim parafujemy i informujemy bez zbędnej zwłoki Naczelnika UC. Wykaz w ujęciu kwartalnym aktualizujemy nie później niż 1 dzień przed terminem nowego warzenia nieujętego już w wykazie.

 

 

Wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Aktualizacja 1.10.2015.

Edited by e-prezes
Link to comment
Share on other sites

Produkcja

Zatem przystępujemy do warzenia! Funkcjonariusz UC, albo już jest, jest w drodze, albo uznano, że nie ma potrzeby niepokoić browarnika.
Obowiązuje nas dokument przebiegu gotowania warki, który skomplikowany nie jest i tak jak w załączniku nr 12.

Drugą istotną kwestią jest podstawa obliczenia akcyzy. Dla jej wyliczenia potrzebna jest znajomość stopni Plato i wielkości warki. Stopnie Plato w przybliżeniu odpowiadają temu co pokazuje nasz balingomierz, ale dla potrzeb UC, gdzie wymagana jest dokładność do 0,1 stopnia Plato konieczne jest dokładne obliczenie. Pomocne jest tutaj stosowne rozporządzenie jak i ogólnodostępny wzór.
Przyrządy pomiarowe, czyli określające te dwa parametry: Plato i ilość hl muszą być zatwierdzone przez GUM (Główny Urząd Miar jest odpowiedzialny za legalizację urządzeń pomiarowych), bo inaczej wyliczenia nie mogą być dokładne.

Skoro mamy już produkt zatem do 25 dnia następującego po miesiącu w którym zaistniał obowiązek podatkowy odprowadzamy podatek akcyzowy rozliczając się na stosownym formularzu AKC-4/C (także jako e-deklaracje). Obowiązująca stawka podatku to 7,79 zł za 1 hektolitr 1 stopień Plato.

Ważną kwestią jest ilość ubytków w trakcie warzenia. W świetle obowiązującej ustawy ubytki wynikające ze zdarzeń losowych są nieopodatkowane akcyzą, o ile się taką sytuację uprawdopodobni. Za ponadnormatywne ubytki należy odprowadzić podatek akcyzowy wg. stawki podstawowej. Ustawodawca przewidział ubytki i określił je na poziomie, który został wymierzony wieloletnimi badaniami i zapisanymi w załączniku 2 do rozporządzenia (akt uznany za uchylony!), czyli 20% do 15 Plato i 22% powyżej 15 Plato (z zachowaniem wyjątków).
Drugim i jednym z ważniejszych dokumentów składu podatkowego w trakcie jego działania jest księga kontroli przychodu i rozchodu piwa, stanowiąca załącznik 13 rozporządzenia.

Komórka Dozoru, wedle rozporządzenia (akt uznany za uchylony!) ma możliwość kontroli urządzeń pomiarowych, ich ważności legalizacji, zabezpieczeń urzędowych (zapisanych w spisie zabezpieczeń urzędowych składu podatkowego), księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa (w tym miesięczne i roczne podsumowania), dokumentacji produkcyjnej (m.in. dokumenty przebiegu gotowania warki) i dokumentacji magazynowej (w tym roczne podsumowania zapasów), z czego jest zobowiązana sporządzić protokół pokontrolny.
 

 

Aktualizacja 1.10.2015

Komentarze i pytania w dedykowanym wątku.

I jeszcze jedna ważna uwaga!! Jeśli moje wyjaśnienia uważasz za niejasne, sprzeczne z prawem lub nieścisłe możesz złożyć wniosek do właściwego dla ciebie Naczelnika UC z wyjaśnieniem wątpliwości. Masz do tego prawo. Udzielanie pisemnych informacji z zakresu podatku akcyzowego jest w zakresie kompetencji UC (komórki akcyzy) na podstawie prawnej: art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz.926 z 1997 r. póź .zm.)

Edited by e-prezes
Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
  • 1 month later...

W związku z tym, że od 1.01.2017 szykuje się permanentna zmiana prawa dt. zagadnienia (likwidacja Służby Celnej) zmienią się wszystkie zlinkowane akty prawne i powiązane z tym dokumenty. Już teraz część jest uznanych za uchylone, choć zwyczajowo przepisy tam zapisane są stosowane lokalnie przez urzędy. W związku też z protestem Służby Celnej dt. likwidacji tegoż urzędu współczuję wszystkim, którzy otwierają browar w najbliższym czasie lub po nowym roku. W sytuacji tak dużej rozpiętości interpretacji przepisów przez urzędy w całej Polsce powyższy poradnik można uznać za niepotrzebny i go skasować. Ja na pewno nie będę go już aktualizował.

Edited by e-prezes
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 year later...

Nie wiem na ile bardziej rozbudowany od tego czy tego Artezanowego, ale aktualny poradnik planuje napisać Michał, jeden z członków PSPD, który otwiera w tym roku nowy browar Wiczkotek we Wleniu. Mam nadzieję, że ukaże się na łamach Piwowara.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
W dniu 14.11.2017 o 15:08, e-prezes napisał:

Nie wiem na ile bardziej rozbudowany od tego czy tego Artezanowego, ale aktualny poradnik planuje napisać Michał, jeden z członków PSPD, który otwiera w tym roku nowy browar Wiczkotek we Wleniu. Mam nadzieję, że ukaże się na łamach Piwowara.

 

A ukazał się? Ja już nie śledzę tematu.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
W dniu 26.09.2020 o 08:35, witur napisał:

A jak to wygląda na rok 2020 ? Dużo się zmieniło od tamtego czasu ?

 

Ciekawie pisze o różnych zagadnieniach prawnych Dawid Siedlecki z Browar Paragraf. Jest też grupa na FB o tym zagadnieniu. Pomocny może być też Radosław Froń i jego Paragraf w kieliszku, ale głównie zajmuje się winiarstwem.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.