Jump to content

Propozycja uzupełnienia wytycznych PSPD w sprawach konkursów - dyskusja organizatorów KPD


Undeath
 Share

Recommended Posts

W związku zaistniałą ostatnio sytuacją Wrocławska Inicjatywa Piwowarska jako organizator Wrocławskiego KPD zwraca się z propozycją do wszystkich organizatorów Konkursów Piw Domowych w Polsce - usiądźmy do wspólnego stołu i wypracujmy wspólnie propozycje uzupełnień do wytycznych PSPD.

 

Mamy w Polsce coraz więcej KPD, PSPD stworzyło Regulamin Dobrych Praktyk, ale jak pokazują ostatnie wydarzenia - potrzebują one doprecyzowania i uzupełnienia. My jako organizatorzy stanowimy stronę i jako tacy powinniśmy mieć możliwość, na zasadzie otwartego dialogu, do udziału w ich opracowaniu.

 

Nie uważamy za stosowne tworzenia żadnych dodatkowych komisji nadzorujących - cieszymy się,że jest organizacja ogólnopolska, która się zajmuje dbałością o jakość konkursów - ważne jednak jest, żeby wytyczne były przejrzyste i pokrywające więcej aspektów, niż dotychczas. Dlatego przedstawiamy te propozycje do ogólnej dyskusji z nadzieją, że dla dobra sceny piwowarstwa domowego w Polsce PSPD się również do niej przyłączy  :)

 

Podstawowe pytania, które nasuwają się nam po dyskusji na temat kwalifikacji konkursów do Pucharu PSPD:

 

1. Jakie obowiązki ma przewodniczący jury konkursu? Jakie powinien mieć? W jakich stosunkach pozostaje z Organizatorem, kto dokładnie odpowiada za zaplanowanie pracy sędziów (eliminacje/finał), a kto za zaakceptowanie takiego planu (zgłoszenie uwag)? W jakich interwałach czasowych powinno to nastąpić?

 

2. Czy jest w planie stworzenie komunikacji obustronnej, w której z jednej strony Przewodniczący Jury ( czy też sędzia PSPD zasiadający w komisji sędziowskiej) ocenia pracę Organizatora, a z drugiej strony Organizator może ocenić pracę komisji jurorskiej?

 

3. Jakie są przewidziane konsekwencje dla sędziów nie wywiązujących się ze swoich obowiązków w ramach danego KPD, co umożliwiłoby w efekcie skuteczną eliminację ich z innych konkursów, a w końcu oszczędziłoby potencjalnych problemów wszystkim organizatorom KPD?

 

4. Jakie są "twarde warunki" udziału konkursu w Pucharze? Czy Komisja powinna oceniać konkursy na zasadzie "dyskusji", czy może za pomocą obiektywnych kryteriów (wprowadzenie arkusza przyznającego punkty za utrzymanie utrzymanie wytycznych lub też odejmującego za ich złamanie?

 

Ad. 5. Wyznaczenie rzecznika odpowiedzialnego za szybką komunikację pomiędzy organizatorami, a Komisją Techniczną od spraw konkursów. Osobę z którą w razie jakiś wątpliwości można było się skontaktować w jak najszybszym czasie. Poprawienie ogólnej komunikacji pomiędzy organizatorem KPD, przewodniczącym i sędziami biorącymi udział w konkursie, co będzie też rzutowało na ocenę danego przedsięwzięcia. A także publikowanie ważnych dla konkursu informacji oficjalnie, tak by strony biorące udział w nim nie zostały posądzone o nierzetelność.

 

 

Nasze propozycje rozwiązań:

 

Ad. 1. Te kwestie naszym zdaniem powinny być zawarte w regulaminach konkursów. W celu ułatwienia życia organizatorom i sędziom najoptymalniejszym rozwiązaniem by było ujednolicenie wszytskich regulaminów w tej materii.

 

Naszym zdaniem do obowiązków organizatora powinno należeć:

- stworzenie regulaminu

- zaproszenie przewodniczącego jury

- informowanie przewodniczącegi jury na bieżąco o sprawach umożliwiających mu wykonywanie swoich obowiązków

- przyjmowanie piw i przechowywanie ich w odpowiednich warunkach

- kodowanie piw

- przeprowadzenie wstępnych eliminacji w porozumieniu z przewodniczącym jury ("w porozumieniu" nie oznacza uczestnictwa przewodniczącego osobiście, lecz informowanie go o postępach prac oraz przyjmowanie uwag co do ewentualnych uchybień - co, oczywiście, osobistego uczestnictwa nie wyklucza)

- rozesłanie skróconych metryczek piw, które nie zakwalifokowały się do finału

- zapewnienie odpowienich warunków do pracy jurorów zarówno komisji eliminacyjnych, jak i sędziowskich w trakcie konkursu (odpowiednie naczynia, odpowiednie pomieszczenia, obsługa jurorów itp.)

 - zorganizowanie i rozesłanie metryczek finalistom oraz nagród zwycięzcom konkursu

 

Pozostałe aspekty, jak zapewnienie posiłku regeneracyjnego na koszt organizatora, pokrycie kosztów dojazdu i noclegu jurorów, upominki dla jurorów - opcjonalnie, choć dobrze by to było również zawrzeć jako jasną informację w regulaminie.

 

Do obowiązków przewodniczącego jury powinno należeć:

 

- zaproszenie w porozumieniu z organizatorem do komisji odpowiednio wykwalifikowanych sędziów (nie oznacza to koniecznie certyfikowanych sędziów PSPD - są osoby, które osiągnęły wystarczająco dobry poziom bez starania się o certyfikat)

- informowanie o wszelakich uchybieniach mogących dyskwalifikować konkurs w świetle wymogów innych konkursów podsumowujących (obecnie jest to Puchar PSPD i Piwowar Roku BP) i proponować rozwiązania wątpliwych sytuacji. - przewodniczący jury zobowiązany jest do znajomości zasad przyjmowania konkursów do klasyfikacji w tego typu konkurencjach i informowanie organizatora o ewentualnych uchybieniach w terminie pozwalającym na ich usunięcie.

- monitorowanie pracy jurorów w trakcie konkursu (dbałość o pilnowanie zasady braku konsultacji w trakcie oceny, zadbanie o obecność jurorów i wykonanie przez nich oczekiwanych czynności na każdym etapie konkursu, w tym podpisywanie dyplomów)

- monitorowanie pracy sędziów po konkursie (rozsyłanie metryczek, oraz ewentualnie innych powierzonych przez przewodniczącego zadań)

- przewodniczący jury, jeśli przewodniczy więcej, niż jednej komisji sędziowskiej jednocześnie, zobowiązany jest do rezygnacji z oceny piw, a skupieniu się jedynie na nadzorowaniu prac obu/więcej komisji

- dopilnowanie sędziów opracowujących metryczki, aby przesłali je w określonym terminie do organizatora,

- przesłanie do organizatora protokołu zgłaszającego konkurs do pucharu PSPD oraz konsultacja związana z nim,

 

Ad. 2. Proponujemy stworzenie oprócz protokołu oceny zgodności konkursu z wytycznymi PSPD również protokołu oceny sędziów - zarówno tych certyfikowanych, jak i pozostałych. Umożliwołoby to eliminację osób, które się nie sprawdzają, gdyż uchroni to kolejne konkursy przed popełnieniem takich samych błędów. A w powiązaniu z tym

 

Ad. 3. Stworzenie systemu motywacyjnego dla sędziów - do dyskusji forma - punkty? Ustalenie konsekwencji dla sędziów nie wypełniających swoich obowiązków. Oczywiście w gestii PSPD jest dyscyplinowanie tylko sędziów PSPD - z pozostałymi organizatorzy poradzą sobie sami - po prostu więcej nie zaproszą do jury. Ale w tym celu protokoły ocen zarówno konkursów, jak i sędziów muszą być dostępne do wglądu co najmniej organizatorom, a najlepiej ogólnie.

 

Ad. 4. Ta kwestia pozostaje w gestii PSPD, dla organizatorów ma to ograniczone znaczenie, pod warunkiem, że zasady te będą jasne i dla wszystkich zrozumiałe, a protokoły obrad upubliczniane i szczegółowe w stopniu nie pozwalającym na dodatkowe interpretacje. Co powinno się znajdować w protokole zaproponowaliśmy w temacie o XII WKPD i wypowiedź Bimbelta, jako członka komisji technicznej, pozwala nam mieć nadzieję, że i inne propozycje trafią na podatny grunt  :)

 

bimbelt, dnia 19 sierpień 2015 - 11:02, napisał:snapback.png

 

Marusia, dnia 19 sierpień 2015 - 09:32, napisał:snapback.png

Moim zdaniem - choć właściwie wydawało by się, że powinno być to standardem, a nie zdaniem - praca komisji weryfikacyjnej powinna być zakończona opisowym protokołem, zamieszczonym na stronie PSPD, w którym wymieniakonkursy odrzucone z podaniem powodów, oraz wymienia konkursy, które w jakimś stopniu nie spełniły wymogów, ale zostały przyjęte ze względów takich a takich. Komisja ma prawo do podejmowania takich decyzji, ale jeśli nie chce być traktowana jako tajemnicze ciało decydujące na podstawie własnego widzimisię, to transparentność jest niezbędna.

 

WIP ze swojej strony jako organizator WKPD już pracuje nad zmianą regulaminu, mamy również propozycję dla pozostałych organizatorów konkursów - ale o tym już w innym temacie  :)

 

 

Protokół z prac komisji jest dobrym pomysłem. Poruszę to na forum Komisji i mam nadzieję, że pomysł zostanie poparty przez resztę składu.

 

Jeśli macie jakieś propozycje usprawnień czy to poszczególnych konkursów czy też Pucharu PSPD, to także chętnie wysłucham. Fajnie jakby WIP spisał swoje przemyślenia i przedstawił to Komisjom Sędziowskim. Dane kontaktowe znajdziecie na stronie PSPD w zakładce "Kontakt".

 

 

 

Zapraszamy wszystkich organizatorów konkursów do dyskusji, aby opracować jak najlepsze wytyczne do przeprowadzania KPD. Uwagi uczestników konkursów też mile widziane z prośbą żeby były jasno i rzetelnie napisane, bez zbędnej złości i nieuprzejmości. Posty nie na temat oraz zaczepki bez sensu będą usuwane, czego chcielibyśmy uniknąć. Ma być to dyskusja o przyszłości konkursów piw domowych i rzetelności ich wykonania, na czym uważamy wszystkim piwowarom domowym zależy.

 

Wszystkie powyższe propozycje zostaną spisane i przesłane oficjalnie w formie mailowej do komisji technicznej tak by nawiązać z nimi dialog. Zapraszamy też komisję do dyskusji tutaj na forum, o czym zostaną poinformowani mailowo. Zarówno znani nam organizatorzy otrzymają zaproszenie do dyskusji.

 

z Poważaniem

Wrocławska Inicjatywa Piwowarska

Edited by Undeath
Link to comment
Share on other sites

Czuję się niejako wywołany do tablicy, więc postaram się ustosunkować do postulatów.

 

Ad.1. Największą odpowiedzialność ponosi Organizator. To on ustala kategorie, ogłasza konkurs i jeśli pragnie by ten został ujęty w Pucharze, to musi także zadbać o spełnienie wszelkich stawianych wymogów.

 

Zwyczajowo przyjęło się chyba, że sędziowie, w tym przewodniczący, są zapraszani przez Organizatora. W takim przypadku przewodniczący może jedynie odpowiadać za przebieg samego konkursu, a zwykle wyłącznie jego sesji finałowej. Na pewno powinien być łącznikiem pomiędzy organizatorem konkursu a Komisją Techiczną i raportować Komisji ewentualne nieprawidłowości. Powinien oczywiście panować także nad przebiegiem konkursu, czyli starać się prostować niedociągnięcia czy dbać o ciszę na sali i stopować rozmowy pomiędzy sędziami.

 

W praktyce przewodniczący bierze zwykle udział w ocenie piw, więc trudno wymagać od niego wiele. Mimo szczerych chęci nie może być wszędzie i panować nad wszystkim. 

 

Ad.2. W zasadzie już obecnie Przewodniczący lub inny sędzia PSPD wypełnia protokół, w którym może odnotować wszelkie niedoskonałości. Myślę, że dobrą praktyką powinna być także ocena pracy sędziów wystawiana przez Organizatora. Osobiście jestem za wprowadzeniem protokołu oceny oraz ewentualnych kar dla sędziów ewidentnie nie wywiązujących się ze swych obowiązków.

 

Tutaj wyjaśnić należy jeszcze jedną kwestię. Wymagamy, by protokół został wypełniony przez sędziego PSPD, a przewodniczący jury nie musi nim być. Należałoby się zatem zastanowić nad odpowiedzialnością Przewodniczącego. Widzę tutaj dwa rozwiązania:

- przewodniczącym konkursu pretendującego do Pucharu musi być sędzia PSPD i to on odpowiada za porządek w trakcie sesji finałowej (i ewentualnie eliminacyjnej) oraz za przygotowanie protokołu,

- jeśli przewodniczącym nie jest sędzia PSPD, to organizator powołuje Sędziego Technicznego (z PSPD), który bierze odpowiedzialność wyżej wymienioną.

 

Ad.3. System karania sędziów jako taki nie istnieje. Jeden z sędziów został wprawdzie karnie zawieszony od sędziowania, ale bodajże tylko w Żywcu. Zresztą ciężko byłoby wyegzekwować na organizatorach, by nie zapraszali zawieszonych sędziów. Ostatecznie nie wszyscy jesteśmy w PSPD. 

 

Myślę, że Komisja Szkoleniowa powinna ten temat przemyśleć. Minimum, które powinno zostać wprowadzone, to brak punktów lub ujemne punkty rankingu za mniejsze i większe przewinienia. 

 

Ad. 4. Ja jestem zdania, że warunki powinny być jasno określone i twardo egzekwowane. Postaramy się zatem w ramach Komisji doprecyzować warunki tak, by w przyszłości niedomówień nie było, albo było ich przynajmniej mniej.

 

Ad.5. Komunikacja musi się odbywać głównie pomiędzy Organizatorem, Przewodniczącym (lub oceniającym) i szefem Komisji Technicznej. Komunikacja była i będzie, raz lepsza, raz gorsza. Nie wiem czy trzeba coś tutaj ulepszać. Może tylko tyle, by organizator ogłaszając konkurs pretendujący do Pucharu zgłaszał się od razu do KT. Wówczas możemy mieć oko na konkurs i starać się na bieżąco wytykać jego mankamenty. Niemniej pamiętajmy, że piwo to tylko nasze hobby i nikt nie będzie 24h na telefonie, by monitorować konkursy.

Link to comment
Share on other sites

Pierwszy raz współorganizuję konkurs, moje uwagi są następujące i dotyczą ogółu sytuacji.

Nie widzę specjalnie swojej roli w tej dyskusji dopóki komisja nie przedstawi swoich propozycji, projektów czy jak tam zwał jako punkt wyjścia. Chodzi też o to, że to powinno być inicjatywą komisji aby takie konsultacje czynić poza PSPD wraz z lokalnymi środowiskami nie należącymi do struktur stowarzyszenia - póki co, odbieram to jako próbę narzucenia komisji toku prac a nie próbę dyskusji.

Jeśli dojdzie do takich konsultacji - to niech będzie jedna wspólna "platforma komunikacji" a nie kilka(forum piwo.org, zamknięte forum pspd).

Ostatnim moim postulatem jest ograniczenie tej dyskusji do bezpośrednio zainteresowanych/zaangażowanych w tworzenie zasad czy organizacji konkursu, nie widzę tego jako ogólnodostępną dyskusję.

 

Tyle mogę wnieść na tym etapie do tej dyskusji, będę obserwował rozwój sytuacji.

Pozdrawiam

Dawid

Link to comment
Share on other sites

Bez przesady. Komisja oczywiście przedstawi proponowane zmiany kiedy już będą gotowe.

Uważam jednak, że dobrze jest wysłuchać głosu środowiska, bo przecież punkt widzenia sędziów 

jest inny niż punkt widzenia piwowarów czy organizatorów, którzy sędziami nie są.

Link to comment
Share on other sites

No zgadza się, ale w dyskusji biorą też udział osoby, które mają większe rozeznanie w realiach konkursowych niż tylko wystawianie swoich piw.

I tych osób warto wysłuchać. Pojedyncze sensowne postulaty zresztą już padły. Czekam na kolejne.

Link to comment
Share on other sites

Pierwszy raz współorganizuję konkurs, moje uwagi są następujące i dotyczą ogółu sytuacji.

Nie widzę specjalnie swojej roli w tej dyskusji dopóki komisja nie przedstawi swoich propozycji, projektów czy jak tam zwał jako punkt wyjścia. Chodzi też o to, że to powinno być inicjatywą komisji aby takie konsultacje czynić poza PSPD wraz z lokalnymi środowiskami nie należącymi do struktur stowarzyszenia - póki co, odbieram to jako próbę narzucenia komisji toku prac a nie próbę dyskusji.

Jeśli dojdzie do takich konsultacji - to niech będzie jedna wspólna "platforma komunikacji" a nie kilka(forum piwo.org, zamknięte forum pspd).

Ostatnim moim postulatem jest ograniczenie tej dyskusji do bezpośrednio zainteresowanych/zaangażowanych w tworzenie zasad czy organizacji konkursu, nie widzę tego jako ogólnodostępną dyskusję.

 

Tyle mogę wnieść na tym etapie do tej dyskusji, będę obserwował rozwój sytuacji.

Pozdrawiam

Dawid

 

Dawid jako WIP uznaliśmy jednak, że to powinna być otwarta dyskusja dla każdego i uczestnika konkursów i organizatorów, tak by mógł wiedzieć, że coś się zmienia w tym rejonie, a także każdy mógł zobaczyć ogólne zasady jakie opracowujemy. My głównie korzystamy z piwo.org i zrzesza to forum najwięcej osób z organizatorów i piwowarów. Dostępu do forum PSPD nie posiadamy, a niestety komunikaty na ich stronie też są skąpe i nie ma tam miejsce na dyskusje. Powinno to być dostępne dla każdego i to jest propozycja, jako osoby z po za PSPD nie możemy narzucić im własnej woli, oni mają struktury to wszystko co proponujemy pójdzie jeszcze pod dyskusje u nich wewnętrznie i pewnie część postulatów będzie odrzuca część przyjęta, tak to już jest w stowarzyszeniach.

 

 

 

Tutaj wyjaśnić należy jeszcze jedną kwestię. Wymagamy, by protokół został wypełniony przez sędziego PSPD, a przewodniczący jury nie musi nim być. Należałoby się zatem zastanowić nad odpowiedzialnością Przewodniczącego. Widzę tutaj dwa rozwiązania: - przewodniczącym konkursu pretendującego do Pucharu musi być sędzia PSPD i to on odpowiada za porządek w trakcie sesji finałowej (i ewentualnie eliminacyjnej) oraz za przygotowanie protokołu, - jeśli przewodniczącym nie jest sędzia PSPD, to organizator powołuje Sędziego Technicznego (z PSPD), który bierze odpowiedzialność wyżej wymienioną.

 

To jest właśnie też kwestia sporna. A czy osoba wypełniająca protokół dla PSPD musi być koniecznie jego członkiem? Nie może tego zrobić przewodniczący komisji, który nie jest zrzeszony? Czy taki formularz jest ogólnodostępny?

 

 

 

Największą odpowiedzialność ponosi Organizator. To on ustala kategorie, ogłasza konkurs i jeśli pragnie by ten został ujęty w Pucharze, to musi także zadbać o spełnienie wszelkich stawianych wymogów.   Zwyczajowo przyjęło się chyba, że sędziowie, w tym przewodniczący, są zapraszani przez Organizatora. W takim przypadku przewodniczący może jedynie odpowiadać za przebieg samego konkursu, a zwykle wyłącznie jego sesji finałowej. Na pewno powinien być łącznikiem pomiędzy organizatorem konkursu a Komisją Techiczną i raportować Komisji ewentualne nieprawidłowości. Powinien oczywiście panować także nad przebiegiem konkursu, czyli starać się prostować niedociągnięcia czy dbać o ciszę na sali i stopować rozmowy pomiędzy sędziami.   W praktyce przewodniczący bierze zwykle udział w ocenie piw, więc trudno wymagać od niego wiele. Mimo szczerych chęci nie może być wszędzie i panować nad wszystkim. 

 

Oczywiście, ale to jednak najczęściej na przewodniczącego spada obowiązek zaproszenia sędziów do finału oraz zebranie ich odpowiedniej ilości, organizator może pomóc w tym podsuwając osoby od siebie (albo wymusić)  i wydaje mi się, że po części odpowiedzialność za jury spada na przewodniczącego. Tak to wyglądało u nas do tej pory. Zastanawiam się w takim bądź razie czy jako przewodniczący komisji powinien brać udział w ocenie piwa jeżeli kłóci się to z jego obowiązkami?

Edited by Undeath
Link to comment
Share on other sites

 

 

Dawid jako WIP uznaliśmy jednak, że to powinna być otwarta dyskusja dla każdego i uczestnika konkursów i organizatorów, tak by mógł wiedzieć, że coś się zmienia w tym rejonie, a także każdy mógł zobaczyć ogólne zasady jakie opracowujemy. Powinno to być dostępne dla każdego i to jest propozycja, jako osoby z po za PSPD nie możemy narzucić im własnej woli, oni mają struktury to wszystko co proponujemy pójdzie jeszcze pod dyskusje u nich wewnętrznie i pewnie część postulatów będzie odrzuca część przyjęta, tak to już jest w stowarzyszeniach.

Nie przekonuje mnie w żaden sposób Twoja wypowiedź :) może i tak to jest w stowarzyszeniach, może nie. Jeśli WIP ma swoich przedstawicieli w PSPD(a domyślam się że ma) to moim zdaniem kanał przepływu propozycji powinien być oczywisty, pewien człek już mi wyjaśnił że w takich sprawach demokracja się nie sprawdza, może i on sam też odezwie się w tej dyskusji, ale w natłoku wspomnianych wcześniej wynurzeń, koncertu życzeń nie raz wycieczek osobistych, ludzie z doświadczeniem, w pewnym sensie autorytety, mogący merytorycznie wspomóc takie dyskusje - nie mają ochoty nawet czytać przebiegu takiej dyskusji. Może i ta dyskusja będzie rodzynkiem, bez wspomnianych kwiatków - pożyjemy, zobaczymy

Link to comment
Share on other sites

 

Tutaj wyjaśnić należy jeszcze jedną kwestię. Wymagamy, by protokół został wypełniony przez sędziego PSPD, a przewodniczący jury nie musi nim być. Należałoby się zatem zastanowić nad odpowiedzialnością Przewodniczącego. Widzę tutaj dwa rozwiązania: - przewodniczącym konkursu pretendującego do Pucharu musi być sędzia PSPD i to on odpowiada za porządek w trakcie sesji finałowej (i ewentualnie eliminacyjnej) oraz za przygotowanie protokołu, - jeśli przewodniczącym nie jest sędzia PSPD, to organizator powołuje Sędziego Technicznego (z PSPD), który bierze odpowiedzialność wyżej wymienioną.

 

To jest właśnie też kwestia sporna. A czy osoba wypełniająca protokół dla PSPD musi być koniecznie jego członkiem? Nie może tego zrobić przewodniczący komisji, który nie jest zrzeszony? Czy taki formularz jest ogólnodostępny?

 

 

Patrząc na organizację konkursów i ich zgodność z wytycznymi PSPD będę się upierać, że protokół powinien być podpisany przez sędziego PSPD. W innym przypadku nie mamy pewności, że dana osoba wie co podpisuje.

 

 

Największą odpowiedzialność ponosi Organizator. To on ustala kategorie, ogłasza konkurs i jeśli pragnie by ten został ujęty w Pucharze, to musi także zadbać o spełnienie wszelkich stawianych wymogów.   Zwyczajowo przyjęło się chyba, że sędziowie, w tym przewodniczący, są zapraszani przez Organizatora. W takim przypadku przewodniczący może jedynie odpowiadać za przebieg samego konkursu, a zwykle wyłącznie jego sesji finałowej. Na pewno powinien być łącznikiem pomiędzy organizatorem konkursu a Komisją Techiczną i raportować Komisji ewentualne nieprawidłowości. Powinien oczywiście panować także nad przebiegiem konkursu, czyli starać się prostować niedociągnięcia czy dbać o ciszę na sali i stopować rozmowy pomiędzy sędziami.   W praktyce przewodniczący bierze zwykle udział w ocenie piw, więc trudno wymagać od niego wiele. Mimo szczerych chęci nie może być wszędzie i panować nad wszystkim.

 

Oczywiście, ale to jednak najczęściej na przewodniczącego spada obowiązek zaproszenia sędziów do finału oraz zebranie ich odpowiedniej ilości, organizator może pomóc w tym podsuwając osoby od siebie (albo wymusić)  i wydaje mi się, że po części odpowiedzialność za jury spada na przewodniczącego. Tak to wyglądało u nas do tej pory. Zastanawiam się w takim bądź razie czy jako przewodniczący komisji powinien brać udział w ocenie piwa jeżeli kłóci się to z jego obowiązkami?

 

Nie istnieją wytyczne, które by mówiły kto ma odpowiadać za obsadę sędziowską. Tu jest dowolność i tak powinno zostać.

Przecież osoba mianowana przez organizatora przewodniczącym może się rozchorować i będzie potrzebna zmiana w ostatniej

chwili. Czy w takim przypadku przewodniczący nadal ma brać odpowiedzialność za sprawy organizacyjne?

 

To czy przewodniczący powinien brać udział w ocenie piwa mogłoby zależeć od wielkości konkursu. Przy jednej czy dwóch kategoriach nie widzę problemu.

Przy większej ilości należałoby się zastanowić. Pytanie tylko czy to powinno być narzucone z góry czy na zasadzie dobrowolności? Ostatecznie organizator może osobiście lub poprzez osobę wydelegowaną także dbać o porządek w trakcie trwania konkursu.

 

Z obsadą sędziowską mamy jeszcze taki problem, że często są w niej braki. W takim przypadku trudno jest z góry zadecydować o tym, ze przewodniczący nie ma brać udziału w sędziowaniu.

Edited by bimbelt
Link to comment
Share on other sites

 

 

Nie przekonuje mnie w żaden sposób Twoja wypowiedź może i tak to jest w stowarzyszeniach, może nie. Jeśli WIP ma swoich przedstawicieli w PSPD(a domyślam się że ma) to moim zdaniem kanał przepływu propozycji powinien być oczywisty, pewien człek już mi wyjaśnił że w takich sprawach demokracja się nie sprawdza, może i on sam też odezwie się w tej dyskusji, ale w natłoku wspomnianych wcześniej wynurzeń, koncertu życzeń nie raz wycieczek osobistych, ludzie z doświadczeniem, w pewnym sensie autorytety, mogący merytorycznie wspomóc takie dyskusje - nie mają ochoty nawet czytać przebiegu takiej dyskusji. Może i ta dyskusja będzie rodzynkiem, bez wspomnianych kwiatków - pożyjemy, zobaczymy

 

Powiem tak u nas nie istnieje różnica oni, my. Nas nie interesuje czy jesteś w PSPD, GIP, Siedleckiej loży czy w innym piwnym zrzeszeniu, możesz być też w WIP jeżeli przychodzisz na spotkania i się udzielasz to nie widzimy żadnego problemu z tego tytułu. Pewnie jacyś członkowie są w PSPD, nam to nie przeszkadza. Nie szpiegujemy stowarzyszenia, po pierwsze nie mamy w tym żadnego interesu po drugie po co? przecież nie będziemy wtryniać się w ich sprawy, mamy sporo swoich pomysłów, a także dużo swoich spraw, że na obserwowanie co robi stowarzyszenie nie zostaje nam czasu ;)

 

Zdecydowaliśmy się jako WIP pośredniczyć w dostarczeniu tych propozycji dla Komisji Technicznej w PSPD, zbieramy pomysły na zasadzie otwartej dyskusji, które następne zostaną ładnie zredagowane i oficjalnie przesłane do omówienia do stowarzyszenia. A gadając o tym kto będzie chciał brać udział w tej dyskusji to jest właśnie zaburzanie i sadzenie kwiatków, napisałem na początku że wypady nie na temat i wycieczki osobiste będą kasowane, kto będzie chciał ten weźmie tutaj udział. Obecnie na PW po rozesłaniu mam pozytywny odzew od innych stowarzyszeń, omówią one to na najbliższym spotkaniu i wypiszą uwagi tutaj.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Nie istnieją wytyczne, które by mówiły kto ma odpowiadać za obsadę sędziowską. Tu jest dowolność i tak powinno zostać. Przecież osoba mianowana przez organizatora przewodniczącym może się rozchorować i będzie potrzebna zmiana w ostatniej chwili. Czy w takim przypadku przewodniczący nadal ma brać odpowiedzialność za sprawy organizacyjne? To czy przewodniczący powinien brać udział w ocenie piwa mogłoby zależeć od wielkości konkursu. Przy jednej czy dwóch kategoriach nie widzę problemu. Przy większej ilości należałoby się zastanowić. Pytanie tylko czy to powinno być narzucone z góry czy na zasadzie dobrowolności? Ostatecznie organizator może osobiście lub poprzez osobę wydelegowaną także dbać o porządek w trakcie trwania konkursu. Z obsadą sędziowską mamy jeszcze taki problem, że często są w niej braki. W takim przypadku trudno jest z góry zadecydować o tym, ze przewodniczący nie ma brać udziału w sędziowaniu.

 

Oczywiście, że nie powinien. No i tu ciągle wychodzi jakie kompetencje są przewodniczącego jury. Braki w obsadzie sędziowskiej zawsze będą dopóki nie wykształci się odpowiedniej liczby ich. Większość jednak problemów jest do ustalenia pomiędzy organizator, a przewodniczący. To oni między sobą musza ustalić zasady i kto za co jest odpowiedzialny, tak by pozostała dowolność o której mówisz.

 

 

 

Patrząc na organizację konkursów i ich zgodność z wytycznymi PSPD będę się upierać, że protokół powinien być podpisany przez sędziego PSPD. W innym przypadku nie mamy pewności, że dana osoba wie co podpisuje.
 

 

Spoko nie pozwoli to z jednej strony na interpretacje, ale z drugiej strony trochę narzuca więcej obowiązków na jednego z sędziów PSPD. Czy są oni przeszkoleni w tym względzie i przygotowani przyjąć takie obowiązki?

Link to comment
Share on other sites

 

Nie istnieją wytyczne, które by mówiły kto ma odpowiadać za obsadę sędziowską. Tu jest dowolność i tak powinno zostać. Przecież osoba mianowana przez organizatora przewodniczącym może się rozchorować i będzie potrzebna zmiana w ostatniej chwili. Czy w takim przypadku przewodniczący nadal ma brać odpowiedzialność za sprawy organizacyjne? To czy przewodniczący powinien brać udział w ocenie piwa mogłoby zależeć od wielkości konkursu. Przy jednej czy dwóch kategoriach nie widzę problemu. Przy większej ilości należałoby się zastanowić. Pytanie tylko czy to powinno być narzucone z góry czy na zasadzie dobrowolności? Ostatecznie organizator może osobiście lub poprzez osobę wydelegowaną także dbać o porządek w trakcie trwania konkursu. Z obsadą sędziowską mamy jeszcze taki problem, że często są w niej braki. W takim przypadku trudno jest z góry zadecydować o tym, ze przewodniczący nie ma brać udziału w sędziowaniu.

 

Oczywiście, że nie powinien. No i tu ciągle wychodzi jakie kompetencje są przewodniczącego jury. Braki w obsadzie sędziowskiej zawsze będą dopóki nie wykształci się odpowiedniej liczby ich. Większość jednak problemów jest do ustalenia pomiędzy organizator, a przewodniczący. To oni między sobą musza ustalić zasady i kto za co jest odpowiedzialny, tak by pozostała dowolność o której mówisz.

 

 

 

Patrząc na organizację konkursów i ich zgodność z wytycznymi PSPD będę się upierać, że protokół powinien być podpisany przez sędziego PSPD. W innym przypadku nie mamy pewności, że dana osoba wie co podpisuje.

 

 

Spoko nie pozwoli to z jednej strony na interpretacje, ale z drugiej strony trochę narzuca więcej obowiązków na jednego z sędziów PSPD. Czy są oni przeszkoleni w tym względzie i przygotowani przyjąć takie obowiązki?

 

To nie jest jakiś wielki obowiązek. Ot, wypełnienie jednego formularza wielkości A4. Ważne, by osoba wypełniająca znała doskonale "dobre praktyki" i umiała się do nich ustosunkować. Sędziowie PSPD zdają egzamin m.in. z dorbych praktyk, więc są naturalnie do tego przygotowani.

Link to comment
Share on other sites

- przewodniczący jury, jeśli przewodniczy więcej, niż jednej komisji sędziowskiej jednocześnie, zobowiązany jest do rezygnacji z oceny piw, a skupieniu się jedynie na nadzorowaniu prac obu/więcej komisji

 

Tak jak w naszej propozycji - jeśli nazwa "przewodniczący" coś oznacza, to przede wszystkim przewodniczenie. Jeśli są np. 4 komisje, a przewodniczący ocenia piwa w jednej z nich, to jak może trzymac pieczę nad pozostałymu komisjami?

Link to comment
Share on other sites

Naszym zdaniem do obowiązków organizatora powinno należeć:

(...)

- przeprowadzenie wstępnych eliminacji w porozumieniu z przewodniczącym jury ("w porozumieniu" nie oznacza uczestnictwa przewodniczącego osobiście, lecz informowanie go o postępach prac oraz przyjmowanie uwag co do ewentualnych uchybień - co, oczywiście, osobistego uczestnictwa nie wyklucza)

 

 

Do obowiązków przewodniczącego jury powinno należeć:

- zaproszenie w porozumieniu z organizatorem do komisji odpowiednio wykwalifikowanych sędziów (nie oznacza to koniecznie certyfikowanych sędziów PSPD - są osoby, które osiągnęły

wystarczająco dobry poziom bez starania się o certyfikat)

(...)

- monitorowanie pracy jurorów w trakcie konkursu (dbałość o pilnowanie zasady braku konsultacji w trakcie oceny, zadbanie o obecność jurorów i wykonanie przez nich oczekiwanych czynności na każdym etapie konkursu, w tym podpisywanie dyplomów)

 

Jako że powstał już pierwszy regulamin konkursu z tymi wytycznymi, to się wypowiem   :)

 

Mam wrażenie że, eliminacje traktowane są jako mniej istotne niż finał, a według mnie, zwłaszcza w przypadku sporej liczby zgłoszeń (tak powyżej 30-40 piw), ich dobre przeprowadzenie jest sporo trudniejsze niż finału i jak dla mnie np. skład sędziowski na eliminacje powinien być co najmniej tak samo dobry jak na finał (a nawet lepszy).

 

Poza tym jak ktoś jest przewodniczącym jury to powinien (zgodnie z nazwą) organizować skład sędziowski na wszystkie etapy konkursu (czy wypełniać inne swoje obowiązki), jeśli przewodniczący nie może uczestniczyć w eliminacjach, to eliminacje powinny mieć swojego przewodniczącego jury (m. in. dlatego że, osoba nieobecna, np. nie może monitorować czy konkurs odbywa się zgodnie z jakimiś wytycznymi).

Edited by kantor
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.